Teele Reisibüroo OÜ reisitingimused

Reisitingimuste all mõeldakse konkreetseid tingimusi, mis on seotud reisi tellimise, annulleerimise, reisibüroo ja kliendi õiguste ning kohustustega.

 1. Teele Reisibüroo vastutab reisiprogrammi täitmise eest ja tagab kirjelduses lubatud teenused. Reisi hinna sisse kuuluvad teenused on kirjas eelnevalt kliendile saadetud reisikirjelduses.
 2. Reisile registreerumisel palume teatada reisija kehtivad kontaktandmed ja ühe nädala jooksul tasuda Teele Reisibüroosse või kanda arveldusarvele ettemaks olenevalt sihtkohast 50-100 eurot.Tellimus muutub mõlemale poolele siduvaks peale ettemaksu laekumist. Ettemaks sisaldab 30.- eurot Teele Reisibüroo bürookulusid, mida reisi annulleerimisel ei tagastata.
  Kui reis jääb ära osavõtjate vähesuse tõttu või reisibüroo otsesel süül, tagastatakse ettemaks ja bürookulud kliendile kogu ulatuses.
  Grupitellimuse puhul on reisibürool õigus reis ära jätta või rakendada muutustest tingitud lisatasu kui Tellija ei kindlusta reisikalkulatsiooni koostamisel kokku lepitud reisijate arvu grupis.
 3. Reisi eest tuleb tasuda 50 % 2 kuud ja kogumaksumus hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust. Reisikorraldajal on õigus lõpetada leping kui reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
  4.Tellimuse tühistamisel 31 – 15 päeva enne reisi ei tagastata bürookulusid (30.-) ja reisibüroo reaalseid vältimatuid kulutusi (hotellitrahvid, viisalõiv, laevapiletite ettemaksud jne.). Kui klient loobub reisist 14 – 5 päeva enne väljasõitu, on bürool õigus kinni pidada 75% reisi hinnast, hilisemal annulleerimisel kogu makstud rahasumma.
 4. Reisibüroo jätab endale õiguse muuta programmi , reisi kuupäevi ja hinda kui see on tingitud temast sõltumatutest asjaoludest. Muudatustest informeeritakse kliente esimesel võimalusel. Samuti on reisikorraldajal õigus reis ära jätta kui ei ole kogunenud nõutavat hulka reisijaid.
 5. Reisija haigestumisel reisi ajal korraldab reisibüroo esmase arstiabi andmise, mille eest tasutakse vastavalt tervisekindlustuslepingule. Selle puudumisel kannab ravikulud reisija. Lisaks tervisekindlustusele soovitame reisijal alati vormistada ka reisitõrkekindlustuse, mis tagab mõjuval põhjusel reisist loobumise või reisile mitteilmumise korral hüvitise vastavalt kindlustusfirma tingimustele.
 6. Reisija vastutab reisiks vajalike kehtivate reisidokumentide (pass, ID-kaart) olemasolu eest reisi ajal ning nende vastavuse eest sihtkohamaa viisareeglitele. Reisija on kohustatud kogu reisi vältel järgima reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid , hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida kaasreisijaid. Seda reeglit rikkunud isikut võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamiseks.
 7. Reisibüroo pole oma kohustusi täitnud kui reis ja osutatud teenused ei vasta eelnevalt kokku lepitud reisikirjeldusele. Puudujääkideks ei loeta pisimuudatusi reisikavas (turismiobjektide järjekorra muutus programmis,reisigraafiku muutus seoses tee- või ilmastikuoludega jne ).
  Reisibüroo ei vastuta temast mitteolenevatest põhjustest (loodusõnnetused, streik, poliitilised vahejuhtumid vms) tingitud puuduste eest.
  Reisibüroo ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija enese tegevusest või tegevusetusest.
  Kui reisija on langenud kuriteo ohvriks või sattunud õnnetusjuhtumisse abistab reisibüroo esindaja teda igati oma võimaluste piirides, reisija tasub sellega seotud lisakulud.
  Reisibüroo ei kanna vastutust kui reisija ei saa reisil osaleda põhjusel, et välisriigi saatkond on keeldunud talle viisa väljastamisest.
 8. Kui reisija ei ole toimunud reisiga rahul, on tal õigus esitada reisikorraldajale kirjalik pretensioon hiljemalt 7 päeva peale reisi lõppu. Hilisemaid pretensioone läbi ei vaadata ega rahuldata.